Objectius


Construir la Sostenibilitat som un grup de professionals amb experiència i coneixement en obra civil, edificació, urbanisme, medi-ambient, valorització i gestió municipal. La finalitat de l’associació és ajudar els Ajuntaments i empreses a assumir els principis de l’economia circular, seguint les directrius europees, per avançar cap a una construcció i urbanisme més sostenible ambientalment.

OBJECTIUS:

1- El control dels residus de la construcció i demolició ( RCD ).

Per a la qual cosa demanem ( tal com indica el Pla Integral de Residus de la CV i el RD 105/2008 d’1 de febrer ) l’aprovació d’ordenances municipals que regulen l’obligació dels productors de RCD de constituir una fiança o garantia financera que assegure el compliment de la correcta gestió del RCD entre d’altres mesures.

2- L’ús dels àrids reciclats en l’obra.

Per a la qual cosa instem als responsables polítics i tècnics de l’administració local i autonòmica a no restringir els projectes, plecs tècnics o memòries valorades a l’ús àrids naturals. Ben al contrari, exigim que s’atenguen les mesures contemplades al Pla Integral de Residus de la CV i se substituesquen els àrids naturals per àrids reciclats.

3- La restauració ambiental amb àrids reciclats dels espais degradats.

Entenem que cal un esforç de l’administració per recuperar ambientalment pedreres, mines, abocadors i, així, poder donar eixida als RCD, tal com estableixen les directives europees i la legislació.

4- La inclusió dels criteris ambientals en les adjudicacions de redaccions de projectes i d’execució d’obres.

La reforma de la LCSP ( Llei de contractes del Sector Públic ) del 2017 va incloure els criteris ambientals junt als socials i laborals en les adjudicacions. Des de la Plataforma només reivindiquem que es complisca.