Àrids reciclats. Normativa


Al marge dels documents tècnics que algunes Comunitats Autónomes elaboren, a nivell Estatal disposem de normativa tècnica, assajos i guies d’ús que han fet possible la utilització i comercialització ( escassa lamentablement ) dels àrids reciclats.

MINISTERI DE FOMENT ( CEDEX )

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección general de carreteras y caminos Vecinales (PG3)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG4)

Instrucción Técnica de Hormigones Estructurales EHE

GEAR. Guia Española de Árdios Reciclados provenientes de RCD

La legislació de referència del projecte GEAR projecte va ser la Directiva 89/106/CEE de Producto de Construcción, i les Normes Armonitzades en el moment:

UNE-EN 12620 “Áridos para hormigón”.

UNE-EN 13043 “Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento superficiales de carreteras, aero-puertos y otras zonas pavimentadas”.

UNE-EN 13055-1“Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas”.

UNE-EN 13139 “Áridos para morteros”.

UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras”.

UNE-EN 13383-1 “Escolleras. Parte 1: Especificaciones”.

UNE-EN 13450 “Áridos para balasto”.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron

Certificat CE d’àrids reciclats

El Marcat CE certifica que el producte compleix amb el requisits de salut i seguretat establerts d’acord amb una norma UNE.
Els àrids reciclats que s’utilitzen en major mesura en la construcció de carreteres, pel que han de seguir els requisits de la Norma UNE-EN 13242: 2003 + 2008: “Àrids per capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics”.

Els àrids reciclats que es fan servir per a la fabricació de formigó segueixen els requisits de la Norma UNE-EN 12620: 2003 + A1: 2009: “Àrids per a formigó”.

Els requisits tècnics que han de complir els àrids reciclats han d’estar assajats sota alguna de les normes UNE esmentades. Mitjançant aquests assajos s’avalua la qualitat de l’àrid. L’assaig més important per elaborar el Marcat CE d’un àrid reciclat és la granulometria. A més d’aquest assaig, els fabricants poden triar altres assajos per incloure’ls en el Marcat CE. Els assaigs que només estan disponibles per a àrids reciclats són els següents:

Densitat de partícules A-1097-6

Assaig de Classificació A 933-11

Sulfats solubles en aigua EN 1744-1 – Contingut en Sofre EN 1744-1

Contaminants orgànics: Húmics EN 1744-1

 

Des de Construir la sostenibilitat hem realitzat algunes gestions per involucrar els Ajuntaments en l’ús d’àrids reciclats com:

Potries

Xeresa