Normativa tècnica. Àrids reciclats

Al marge dels documents tècnics que algunes Comunitats Autónomes elaboren, a nivell Estatal disposem de normativa tècnica, assajos i guies d’ús que han fet possible la utilització i comercialització ( escassa lamentablement ) dels àrids reciclats.

MINISTERI DE FOMENT ( CEDEX )

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección general de carreteras y caminos Vecinales (PG3)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras (PG4)

Instrucción Técnica de Hormigones Estructurales EHE

GEAR. Guia Española de Árdios Reciclados provenientes de RCD

La legislació de referència del projecte GEAR projecte va ser la Directiva 89/106/CEE de Producto de Construcción, i les Normes Armonitzades en el moment:

UNE-EN 12620 “Áridos para hormigón”.

UNE-EN 13043 “Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento superficiales de carreteras, aero-puertos y otras zonas pavimentadas”.

UNE-EN 13055-1“Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas”.

UNE-EN 13139 “Áridos para morteros”.

UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras”.

UNE-EN 13383-1 “Escolleras. Parte 1: Especificaciones”.

UNE-EN 13450 “Áridos para balasto”.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron