Benifairó de la Valldigna, primer municipi en aprovar la moció a favor dels àrids reciclats.

La moció proposada per Construir la sostenibilitat demana la inclusió dels àrids reciclats en les obres públiques municipals i ha sigut aprovada per unanimitat de tots els grups.

L’alcalde exposa la moció al plenari.

Benifairó de la Valldigna és el primer municipi de la Safor que ha sotmès a debat i votació plenària la proposta per a que els àrids reciclats siguen valorats adientment en els projectes d’obra que desenvolupen els Ajuntaments.

La plataforma Construir la sostenibilitat ha iniciat dos línies de treball. Per una banda la redacció d’una ordenança que servesca per a controlar els residus de totes obres i incrementar les tones que van a plantes de valorització reduint, per tant, les que van a abocadors legals o il·legals.

La segona línia de treball consisteix, precisament, en evitar que les obres que aproven les alcaldies o plenaris continguen exigències absurdes com la de l’ús d’àrids procedents de pedrera.

Tal com diu el text de la moció, actualment, una gran part dels projectes d’obra, plegs de prescripcions tècniques, memòries tècniques valorades així com els plegs de clàusules administratives de contractació d’obres per part del sector públic valencià no contemplen la utilització d’àrids d’origen reciclat. És més, fins i tot molt sovint apareix l’exigència d’usar àrids provinents de front de pedrera en usos que podrien ser perfectament substituïts pels àrids reciclats com són els rebliments de rases, terraplens,  bases i subbases.

La moció recorda als Ajuntament que el Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la CV  atenent al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, estableix l’obligació de fomentar la prevenció i utilització de productes procedents de la  valorització de residus de construcció i demolició. Entre les mesures proposades estan la inclusió en els plecs dels contractes d’obra de criteris mediambientals de caràcter objectiu sempre que siga possible i  tècnicament viable de l’ús d’àrids reciclats. També el PIRCV insta a incentivar la utilització d’estes graves i arenes en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció i, per últim també la difusió entre els sectors implicats de les prescripcions tècniques exigides en la normativa específica per a la utilització d’àrids reciclats en el sector de la construcció.

L’acord pres amb la moció compromet a evitar les restriccions per als usos regulats per la normativa estatal dels d’àrids reciclats i considerar la seua utilització com a criteri a considerar en les adjudicacions.

Des de Construir la sostenibilitat es valora molt positivament el fet que la moció haja eixit avant amb el vot a favor i unànim de tots els grups polítics Compromís, PSOE, PP i EU.